Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Przekształcenie użytkowania wieczystego


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI
 
I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., z poz. 916), Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 roku, poz. 147).

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.
2. Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.
3. Burmistrz Bytowa wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie:
         1) z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, które nie podlega opłacie skarbowej,
         2) na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia, który podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł, 
         3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo na wniosek właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu w ciągu 30 dni, który podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł.
4. W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz gminy Bytów.
5. Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej, a także dokonania wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. Po dokonaniu zapłaty opłaty przekształceniowej wpis podlega wykreśleniu z księgi wieczystej na wniosek, od którego sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:

         1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
         2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.

III. NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU
1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi w których co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne.
2. W przypadku gdy właścicielem jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

IV. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE
1. Opłaty za przekształcenie są wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
2. Opłata roczna za przekształcenie jest równa dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, bez zmniejszenia opłaty w związku z trudną sytuacją materialną.
3. Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.
4. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 do 29 lutego 2020 r. i za 2020 do 31 marca 2020 r.

V. OPŁATY JEDNORAZOWE Z BONIFIKATĄ
1. Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od terminu wpłaty opłaty jednorazowej i wynosi:  
          1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
          2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
          3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
          4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
          5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
          6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

3. Przykładowe wyliczenia wysokości opłaty jednorazowej wniesionej w 2019 roku:
  • wysokość dotychczasowej opłaty rocznej - 50 zł,
  • naliczenie wysokości opłaty za 20 lat (50 zł x 20 lat) = 1.000 zł,
  • naliczenie wysokości bonifikaty (1000 zł x 60%) =600 zł,
  • opłata jednorazowa do zapłaty (1000 zł – 600 zł) = 400 zł.  
4. Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916, 1309), który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r. osobom spełniającym przesłanki warunkujące udzielenie bonifikaty wskazane w art. 9a ustawy, przysługuje na ich wniosek bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99 % (druk do pobrania).

W stosunku do osób, które wniosły opłatę jednorazową przed dniem 16 lipca 2019 r. i spełniają przesłanki warunkujące udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % na podstawie art. 9a ustawy dokonywany jest zwrot części tej opłaty po złożeniu oświadczenia (druk do pobrania).

VI. ZAŚWIADCZENIE WYDANE Z URZĘDU
1. Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będzie wydane z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Nie jest potrzebny wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
2. Każdy, kto otrzyma zaświadczenie decyduje, czy chce płacić opłatę roczną przez 20 lat, czy też wpłacić opłatę jednorazową i skorzystać z bonifikaty dla właścicieli lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych, o której mowa w rozdziale V.
3. W przypadku, jeśli właściciel postanowi, że będzie dokonywał opłat corocznie, nie jest wymagane potwierdzenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Bytowie.
4. Burmistrz po 14 dniach od wydania zaświadczenia przekazuje je do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytowie, który na tej podstawie wpisuje w księdze wieczystej prawo własności, a w dziale III księgi wieczystej roszczenie o opłatę.
5. Właściciel, który otrzymał zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może w każdym czasie zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, a po jej uiszczeniu burmistrz Bytowa wydaje zaświadczenie potwierdzające, że opłata została wniesiona w całości. Zaświadczenie to właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. W takim przypadku Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 250 zł.
6. Jeśli właściciel jest zainteresowany uiszczeniem opłaty jednorazowej w 2019 roku i jeżeli chce uniknąć płacenia opłaty sądowej za wykreślenie wpisu to w tym przypadku powinien w terminie 14 dni od wydania zaświadczenia zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania) i dokonać opłaty jednorazowej na rzecz gminy Bytów. W tym przypadku, burmistrz Bytowa nie przekazuje do sądu zaświadczenia o przekształceniu z opłatami przez 20 lat, tylko wydaje zaświadczenie potwierdzające wpłatę opłaty jednorazowej w całości. Sąd na tej podstawie wpisuje prawo własności, a właściciel nie ponosi opłaty sądowej w wysokości 250 zł.
7. Właściciele lokali niemieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych mogą również zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, jednak nie mogą skorzystać z bonifikat.

VII. WŁAŚCICIEL GRUNTU PRZEKSZTAŁCONEGO POTRZEBUJE ZAŚWIADCZENIE PRZED WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU
1. Na pisemny wniosek właściciela o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania poniżej), burmistrz Bytowa wydaje zaświadczenie w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2. Na pisemny wniosek właściciela o wydanie zaświadczenia uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mający za przedmiot lokal lub ustanowienie odrębnej własności lokalu (druk do pobrania), burmistrz Bytowa wydaje zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, o którym mowa w pkt 1 i 2 może zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania); (druk do pobrania).
4. Wydanie zaświadczeń, o których mowaw pkt 1 i 2 podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

VIII. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ OPŁACAĆ OPŁATĘ ZA PRZEKSZTAŁCENIE COROCZNIE PRZEZ OKRES 20 LAT.
1. Zaświadczenie o przekształceniu przekazane jest do Sądu w terminie 14 dni od daty wydania.
2. Opłata za przekształcenie płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku przez 20 lat.
3. Opłata za rok 2019 płatna jest do 29 lutego 2020 r. natomiast opłata za 2020 r. do 31 marca 2020 r.
4. Opłata za przekształcenie może być waloryzowana nie częściej niż raz na 3 lata.
5. Właściciele nieruchomości tj.; budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie w wysokości 50% opłaty należnej za dany rok (druk do pobrania).
6. Do bonifikaty, o której mowa w pkt 5 uprawnione są osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).
7. Dochód miesięczny, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na właścicielu. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez właściciela, samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości której dotyczy opłata.
8. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 01 marca roku, za który opłata jest wnoszona, przy czym wniosek za rok 2019 należy złożyć do 31 grudnia 2019 roku (druk do pobrania).
9. Bonifikata nie przysługuje od opłaty za przekształcenie gruntu zawiązanego z lokalami niemieszkalnymi.
10. Po wniesieniu wszystkich opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, burmistrz Bytowa wydaje zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Opłata sądowa za wykreślenie wpisu wynosi 75 zł.

IX. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania) oraz zaświadczeń lub oświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis za okres 3 lat ("oświadczenie" w plikach do pobrania). Przedsiębiorca, który nie chce skorzystać z pomocy publicznej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie 3 miesięcy od daty przekształcenia o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres odpowiednio: 99, 50, 33 lata w zależności od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

X. DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 (pok. 108), lub pod numerem telefonu 59 822 89 09.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 17500
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij